Ambasadori održivog razvoja i životne sredine je strukovno udruženje koje se na ekspertskom nivou bavi temama zaštite životne sredine i održivog razvoja. Udruženje je 2014. godine dobilo ekskluzivno pravo da u Srbiji realizuje programe Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE), čije je sedište u Kopenhagenu, Danska i koja je intelektualni vlasnik pet međunarodnih programa kojima su u fokusu obrazovanje i životna sredina: Eko-škole, Mladi eko-reporteri, Plava zastava, Zeleni ključ i Učimo o šumama. Udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine je Nacionalni operater za program Eko-škole u Srbiji. Program, uz institucionalnu podršku Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine i Sekretarijata za životnu sredinu Grada Beograd, realizujemo u Srbiji šest godina.

Međunarodni program „EKO-ŠKOLE“ ima za cilj podizanje svesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva, kroz zabavu i aktivno učenje. Pri tome se pod “eko-školama” podrazumevaju svi nivoi obrazovnih ustanova, od predškolskih, preko osnovno- i srednjo-školskih, do visokoškolskih. U program se dobrovoljno prijavljuju obrazovno-vaspitne ustanove i svaka ustanova koja se prijavi da učestvuje u programu prolazi kroz proces od sedam koraka, radeći na osnaživanju mladih da samostalno vode akcije i učestvuju u procesima kad god i gde god je to moguće. Napredak tima koji se priključio programu prati se kroz ishode učenja, promenu stava i ponašanja učenika, školskog kolektiva i lokalne zajednice. Na kraju procesa, Eko-škola koja ispuni sve postavljene planove, kriterijume i ostvari vidljivi napredak, dobija „Zelenu zastavu“. Trenutno u programu učestvuje 130 obrazovno-vaspitnih ustanova sa teritorije čitave Srbije, iz preko 30 lokalnih zajednica.


Program Eko-škole napravljen je 1992. godine, kao odgovor na potrebe identifikovane od strane Ujedinjenih nacija, na Konferenciji o životnoj sredini i razvoju. Prve Eko-škole počele su sa radom 1994. godine u Danskoj, Nemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji, uz podršku Evropske komisije.

Saradnja sa RECAN Fondacijom počela je 2017. godine. Projekat smo nazvali Svaka limenka se računa u Eko-školama. Do sada je bilo uključeno preko 80 Eko-škola u projekat, kroz radionice i sakupljanje limenki. Prikupljeno je više od 4000kg limenki